Soporte Remoto   |  Conecta  |  934 982 410  | 

Grup d'empreses, fabriquem, distribuïm i tenim botigues pròpies

Productora, comercialitzadora i distribuïdora en expansió

Empresa que en anar creixent s’ha desglossat en diverses empreses especialitzades cada elles en una àrea del negoci (fàbrica de pa, fàbrica de brioixeria i pastisseria, distribuïdora, serveis, botigues pròpies, i botigues franquiciades).
La relació comercial entre les empreses del grup la gestiona automàticament el mòdul B2B de masterpan® ERP, estalviant hores de treball en el procés de facturació inter-empresa.
Consta de tres obradors: 1 de fleca, un altre de brioixeria i pastisseria, i un altre de menjars preparats.
Reparteix una mitjana de 800 albarans diaris, amb fins a 5 repartiments diaris segons el client o botiga.
Disposa d’una xarxa de comercials, la eina principal és el TABLET que a part de gestionar les comandes de clients, poden consultar saldos dels mateixos, i consultar les vendes comparades per períodes, clients i productes.
Els repartidors auto-liquiden els cobraments quan arriben a la fàbrica, i es controla el retorn de tots els documents (albarans, o factures) signats pel client.

Incrementa els teus beneficis!

Control gestió empresa
0
Productivitat oficina
0
Productivitat obrador
0
Productivitat botiga
0 +
Increment de vendes
0

Tot són avantatges!

 • Control total de l’empresa des del mateix ERP, (vendes, compres, producció, repartiment, estocs, traçabilitat, control de presència i comptabilitat)
 • Control de permisos del que poden veure, consultar i realitzar el personal al programa de gestió.
 • Gestió integrada de totes les empreses del grup, automatitzant els processos interns (B2B).
 • Comptabilitat integrada amb moviment automatitzat i en temps real dels seients de vendes, compres i moviments de caixa.
 • Comptabilitat analítica per centres de cost i projectes.
 • Gràfics i estadístiques de vendes, compres, producció i magatzem.
 • Cubs ROLAP per a processament analític en línia de les dades comparades de vendes i compres.
 • Control dels indicadors de vendes en línia per als comercials amb l’ajuda d’una TABLET.
 • Control de botigues, amb anàlisi diària per local comercial de les vendes, compres, sobres, o falta de productes.
 • Control de les devolucions de les botigues d’una forma fàcil i senzilla
 • Controlar i gestionar els encàrrecs que arriben des de les botigues.
 • Control de desquadraments de caixa comprovant tiquets i moviments de caixa.
 • Ofertes i promocions des del TPV
 • Fidelització de clients, premiar amb descomptes i productes per compres realitzades.
 • Fer encàrrecs des del TPV
 • Fer albarans i factures des del TPV
 • Fer comandes i albarans de proveïdors des TPV
 • Fer comandes a l’obrador i albarans de traspàs de gènere entre botigues des del TPV
 • Control de Tiquets i Albarans de clients pendents de cobrament
 • Control de presència des del TPV
 • Fer inventaris des del TPV
 • Múltiples tarifes i descomptes per article, famílies, subfamílies i client.
 • Promocions especials en vendes.
 • Gestió d’albarans, repartiments i producció per viatges
 • Control de venciments de cobraments i pagaments
 • Remeses bancàries i fitxers SEPA
 • Llistes de quadrants de repartiment
 • Llistat de càrrega de furgonetes. Llistats de cobraments diaris i devolucions pendents per rutes
 • Introducció de comandes, albarans i cobraments amb la TABLET del comercial.
 • Gestió avançada dels documents de repartiment (control perduda albarans)
 • Controls de risc permès als nostres clients.
 • Producció automàtica a partir d’albarans i comandes
 • Producció automàtica per reposició d’estocs
 • Obtenir informació detallada dels marges de producció.
 • Gestionar les diferents fases de la producció.
 • Formulació per al control de costos i traçabilitat.
 • Portar el seu llibre de fórmules.
 • Gestió i informació sobre al·lèrgens en etiquetes i TPV etiquetatge de productes, amb codi de barres EAN8, EAN 13, DUN14 i EAN 128,
 • Traçabilitat automàtica de consums de producció.
 • Impressió d’etiquetes amb ingredients, pes, preu, data de caducitat, al·lèrgens, codi de barres, …
 • Envia per correu les comandes de compres, albarans de vendes, factures, llistats, als clients i proveïdors
 • Control dels preus pactats amb els proveïdors.
 • Control d’estocs dels magatzems en fàbrica
 • Control d’estoc de les botigues
 • Control de la caducitat dels productes i matèries primeres del magatzem.
 • Control de presència des de pantalles tàctils de magatzem i obrador
 • Control logístic de magatzems
 • Control dels moviments de magatzem mitjançant impressió i lectura de codis de barres EAN28 amb Tablet o PDA.

* Nota: Els indicadors aquí representats són simplement una estimació subjectiva, basada en l’experiència d’implantació de l’aplicació en entorns similars, comparant-los amb la infraestructura informàtica prèvia de cada cas (o nul·la, o respecte del programari de gestió prèviament utilitzat).
En tot cas aquestes dades no han de ser presos com a indicadors certs per a tots els casos, ni tampoc s’han de considerar com dades contrastades empíricament.

Benvingut!

Accedeix a EL TEU AREA d’usuari