Soporte Remoto   |  Conecta  |  934 982 410  | 

Tinc una empresa de distribució de productes d'alimentació

Distribueix productes d'alimentació de tercers

Empresa que compra matèries primeres, producte acabat, embalatge i envasos, que manipula aquests productes, envasant-los i etiquetant, i que els distribueix mitjançant la seva xarxa comercial, i distribuïdors externs.
Els comercials recullen la comanda dels clients en el seu TABLET, transmetent aquestes comandes en temps real a la nau de distribució.
Així mateix a través del TABLET, els comercials tenen tota la informació respecte dels seus clients, saldos, cobraments pendents, una eina ROLAP per a l’anàlisi comparativa de les vendes per períodes, client i producte.

Incrementa els teus beneficis!

0
Control gestió empresa
0
Productivitat oficina
0
Productivitat obrador
0
Productivitat botiga
0
Increment de vendes

Tot són avantatges!

 • Control total de l’empresa des del mateix ERP, (vendes, compres, producció, repartiment, estocs, traçabilitat, control de presència i comptabilitat)
 • Control de permisos del que poden veure, consultar i realitzar el personal al programa de gestió.
 • Múltiples tarifes i descomptes per article, famílies, subfamílies i client.
 • Promocions especials en vendes.
 • Controls de risc permès als nostres clients.
 • Introducció de comandes, albarans i cobraments amb la TABLET del comercial.
 • Autoliquidació dels cobraments de cada repartidor.
 • Controlar les vendes del repartiment i autovenda del repartidor.
 • Control dels indicadors de vendes en línia per als comercials amb l’ajuda d’una TABLET.
 • Introducció de comandes, albarans i cobraments amb la TABLET del comercial.
 • Llistes de cobraments diaris i devolucions pendents per rutes
 • Control de venciments de cobraments i pagaments
 • Remeses bancàries i fitxers SEPA
 • Control dels preus pactats amb els proveïdors.
 • Comandes a proveïdors automàtics i via correu.
 • Envia per correu les comandes de compres, albarans de vendes, factures, llistats, als clients i proveïdors
 • Control d’estocs dels magatzems en fàbrica
 • Control de la caducitat dels productes i matèries primeres del magatzem.
 • Control logístic de magatzems
 • Control dels moviments de magatzem mitjançant impressió i lectura de codis de barres EAN28 amb Tablet o PDA.
 • Gestió avançada dels documents de repartiment (control perduda albarans)
 • Gràfics i estadístiques de vendes, compres, producció i magatzem.
 • Cubs ROLAP per a processament analític en línia de les dades comparades de vendes i compres.
 • Comptabilitat integrada amb moviment automatitzat i en temps real dels seients de vendes, compres i moviments de caixa

* Nota: Els indicadors aquí representats són simplement una estimació subjectiva, basada en l’experiència d’implantació de l’aplicació en entorns similars, comparant-los amb la infraestructura informàtica prèvia de cada cas (o nul·la, o respecte del programari de gestió prèviament utilitzat).
En tot cas aquestes dades no han de ser presos com a indicadors certs per a tots els casos, ni tampoc s’han de considerar com dades contrastades empíricament.

Benvingut!

Accedeix a EL TEU AREA d’usuari