Soporte Remoto   |  Conecta  |  934 982 410  | 

Tinc una empresa de producció i una altra de comercialització

Empresa 1: Obrador de pa, brioixeria i pastisseria. Empresa 2: Botigues, i rutes de repartiment.

Una empresa fabrica pa, brioixeria i pastisseria, i té com a únic client a l’empresa que comercialitza el producte, tant a les nostres botigues pròpies, com a clients externs. Consta de 25 botigues i 15 rutes de repartiment amb 200 clients externs i 3 repartiments diaris (viatges). Amb les nostres botigues, així com amb alguns clients controlem la devolució de pa, ja que se’ls accepta el retorn del pa sobrant del dia anterior. La facturació inter-empresa, es realitza automàticament de forma mensual, a partir de la fabricació i repartiment diari ..
La comptabilització de les dues empreses es realitza automàticament i en temps real.. Algunes de les botigues són grans i tenen diversos TPV connectats entre sí.. Cada obrador disposa d’un terminal tàctil que permet gestionar els moviments de magatzem, informar sobre la producció realitzada, gestionant la traçabilitat dels productes fabricats i dels semielaborats i matèries primeres consumides, de forma automàtica …

Incrementa els teus beneficis!

0
Control gestió empresa
0
Productivitat oficina
0
Productivitat obrador
0 +
Productivitat botiga
0
Increment de vendes

Tot són avantatges!

 • Control total de l’empresa des del mateix ERP, (vendes, compres, producció, repartiment, estocs, traçabilitat, control de presència i comptabilitat)
 • Control total de l’empresa des del mateix ERP, (vendes, compres, producció, repartiment, estocs, traçabilitat, control de presència i comptabilitat)
 • Gestió integrada de totes les empreses del grup, automatitzant els processos interns (B2B).
 • Control de permisos del que poden veure, consultar i realitzar el personal al programa de gestió.
 • Gestió d’albarans, repartiments i producció per viatges
 • Llistes de quadrants de repartiment
 • Llistat de càrrega de furgonetes.
 • Llistes de cobraments diaris i devolucions pendents per rutes
 • Control de venciments de cobraments i pagaments
 • Remeses bancàries i fitxers SEPA
 • Producció automàtica a partir d’albarans i comandes
 • Producció automàtica per reposició d’estocs
 • Obtenir informació detallada dels marges de producció.
 • Gestionar les diferents fases de la producció
 • Portar el seu llibre de fórmules.
 • Formulació per al control de costos i traçabilitat.
 • Traçabilitat automàtica de consums de producció.
 • Traçabilitat de qualsevol producte a partir de matèries primeres o productes acabats.
 • Impressió d’etiquetes amb ingredients, pes, preu, data de caducitat, al·lèrgens, codi de barres, …
 • Control dels preus pactats amb els proveïdors.
 • Control d’estocs dels magatzems en fàbrica
 • Comptabilitat integrada amb moviment automatitzat i en temps real dels seients de vendes, compres i moviments de caixa.
 • Comptabilitat analítica per centres de cost i projectes.
 • Control de presència des de pantalles tàctils de magatzem i obrador
 • Cubs ROLAP per a processament analític en línia de les dades comparades de vendes i compres

* Nota: Els indicadors aquí representats són simplement una estimació subjectiva, basada en l’experiència d’implantació de l’aplicació en entorns similars, comparant-los amb la infraestructura informàtica prèvia de cada cas (o nul·la, o respecte del programari de gestió prèviament utilitzat).
En tot cas aquestes dades no han de ser presos com a indicadors certs per a tots els casos, ni tampoc s’han de considerar com dades contrastades empíricament.

Benvingut!

Accedeix a EL TEU AREA d’usuari