Soporte Remoto   |  Conecta  |  934 982 410  | 

Tinc una panificadora, amb múltiples rutes de repartiment

Panificadora i pastisseria artesana, amb dotze rutes de repartiment

Empresa que fabrica, pa, brioixeria, i pastisseria, amb 12 rutes de repartiment.
Té dos obradors, un forn, i l’altre de pastisseria i brioixeria.
Dues de les rutes realitzen venda a empreses i particulars, pels pobles limítrofs, en règim de AUTOVENDA. Dues són rutes gestionades per repartidors autònoms, i la resta són rutes que reparteixen diàriament uns 400 albarans mitjançant repartidors propis en plantilla. Aquests últims, a través del seu TABLET de repartiment, controlen el seu propi repartiment, realitzant l’autoliquidació al final del dia, i preparant les comandes extraordinaris per al dia següent, alliberant així a l’oficina d’hores de treball diari.
A l’obrador de pastisseria, disposen d’un terminal tàctil que els permet comprovar els encàrrecs pendents de fabricació. També s’utilitza per controlar la producció diària, i l’etiquetatge dels productes elaborats.
Es gestiona la traçabilitat dels productes de fleca i de pastisseria, de forma fàcil i automàtica, encara que tots dos mitjançant processos lleugerament diferents.

Incrementa els teus beneficis!

Control gestió empresa
0
Productivitat oficina
0
Productivitat obrador
0
Productivitat botiga
0
Increment de vendes
0

Tot són avantatges!

 • Control total de l’empresa des del mateix ERP, (vendes, compres, producció, repartiment, estocs, traçabilitat, control de presència i comptabilitat)
 • Gestió d’albarans, repartiments i producció per viatges
 • Llistes de quadrants de repartiment
 • Controls de risc permès als nostres clients.
 • Els repartidors introdueixen les modificacions diàries en els albarans.
 • Els repartidors introdueixen de forma tàctil i senzilla, els abonaments diaris en els albarans.
 • Autoliquidació dels cobraments de cada repartidor.
 • Control dels preus pactats amb els proveïdors.
 • Comandes a proveïdors automàtics i via correu.
 • Envia per correu les comandes de compres, albarans de vendes, factures, llistats, als clients i proveïdors
 • Producció automàtica a partir d’albarans i comandes
 • Producció automàtica per reposició d’estocs
 • Gestionar les diferents fases de la producció.
 • Formulació per al control de costos i traçabilitat.
 • Traçabilitat automàtica de consums de producció.
 • Control d’estocs dels magatzems en fàbrica
 • Gestió i informació sobre al·lèrgens en etiquetes i TPV etiquetatge de productes, amb codi de barres EAN8, EAN 13, DUN14 i EAN 128
 • Impressió d’etiquetes amb ingredients, pes, preu, data de caducitat, al·lèrgens, codi de barres, …
 • Control de la caducitat dels productes i matèries primeres del magatzem.
 • Comptabilitat integrada amb moviment automatitzat i en temps real dels seients de vendes, compres i moviments de caixa.
 • Comptabilitat analítica per centres de cost i projectes.
 • Gràfics i estadístiques de vendes, compres, producció i magatzem

* Nota: Els indicadors aquí representats són simplement una estimació subjectiva, basada en l’experiència d’implantació de l’aplicació en entorns similars, comparant-los amb la infraestructura informàtica prèvia de cada cas (o nul·la, o respecte del programari de gestió prèviament utilitzat).
En tot cas aquestes dades no han de ser presos com a indicadors certs per a tots els casos, ni tampoc s’han de considerar com dades contrastades empíricament.

Benvingut!

Accedeix a EL TEU AREA d’usuari